Tornar Imprimir

Sistemes de signatura

La Seu electrònica permet la signatura dels interessats per qualsevol de tots els mitjans principals citats en l'article 10 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú.

D'acord amb la normativa reguladora i sobre la base del principi de proporcionalitat, es determina el nivell d'assegurament requerit per a cada tràmit.

Nivells d'assegurament requerits segons el tràmit:

Tràmits de nivell ALT:

Signatura electrònica reconeguda del formulari i dels documents aportats.

Tràmits de nivell SUBSTANCIAL:

Signatura electrònica ordinària del formulari i dels documents aportats.

Tràmits de nivell BAIX:

Els formularis i documents aportats no se signen.

Data de l'última actualització9 de febrer 2020
Tornar Imprimir